แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ศูนย์พัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่เยี่ยมชมแปลงทดลอง

         ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม่ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเกษตรกรจากตำบลหนองตะไก้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมดูงานเกษตรอินทรีย์ ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เพื่อหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม และนำไปปรับปรุงในการประกอบอาชีพ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  19 ธันวาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.