แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

         ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร โดยหน่วยธุรกิจเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2549 เพื่อให้กลุ่ม/สหกรณ์ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 6 ระบบการผลิต (ข้าว โคนม ลำไย ส้ม หัตถกรรมพื้นบ้าน และอาหารแปรรูปพื้นบ้าน) ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของตน ตลอดจนให้แต่ละระบบการผลิตร่วมกันหาคำตอบถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการระบบการผลิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการผลิต ซึ่งแบ่งจัดเป็น 6 รุ่น ดังนี้

         วันที่ 14 ตุลาคม 2549 ระบบการผลิตข้าว ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ศวพก.
         วันที่ 20 ตุลาคม 2549 ระบบการผลิตส้ม ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ศวพก.
         วันที่ 21 ตุลาคม 2549 ระบบการผลิตลำไย ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์
         วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ระบบการผลิตโคนม ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ศวพก.
         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 ระบบการผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์
         วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 ระบบการผลิตอาหารแปรรูปพื้นบ้าน ณ ห้องนคร ณ ลำปาง ศวพก.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  12 ตุลาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.