แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะนักวิจัยและผู้บริหารระดับสูงเวียดนามเยือน ศวพก.

         คณะนักวิจัยและผู้บริหารระดับสูงโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชนบท (RDViet) ภายใต้การสนับสนุนของ Sida/ SAREC Swedish และรัฐบาลเวียดนาม จำนวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะนักวิจัยจาก Vinh University, Nong Lam University, Can Tho University, An Giang University, Hue University of Agriculture and Forestry, Hanoi Agricultural University, National Insitutute of Animal Husbandry, Ministry of Agriculture and Rural Development และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of the Philipines in the Visayas จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 21 คน กำหนดจะเดินทางมาเยือนศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในระหว่างวันที่ 7 และ 8 สิงหาคม 2549 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ ศวพก. หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ รวมทั้งการวิจัยของหน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร หน่วยเกษตรยั่งยืนและหน่วยวิจัยธุรกิจเกษตร ตลอดจนเยี่ยมชมสถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน ห้องปฏิบัติการของ ศวพก. กลุ่มธุรกิจเกษตร และหมู่บ้าน OTOP โดยมี รศ.ดร. เบญจพรรณ เอกะสิงห์ อ.ดร. เมธี เอกะสิงห์ รศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ คุณกุศล ทองงาม และคุณจตุรงค์พวงมณี ร่วมให้การต้อนรับ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  25 กรกฎาคม 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.