แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะจาก PRENGO Ritsumeikan Asia Pacific University ญี่ปุ่น ดูงาน

         คณะนักศึกษาจาก PRENGO (องค์กรนักศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นโดยนักศึกษาของ Ritsumeikan Asia Pacific University จังหวัด Oita ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 26 คน กำหนดจะเข้าเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการผลิตสินค้า OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและสบู่/แชมพู ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 เวลา 9.00-14.30 น. และเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ OTOP ของไทยและการพัฒนาภูมิภาค ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร เวลา 15.00-16.00 น. โดยมี รศ. ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2549
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.