แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง คณะจาก Bukit Panjang High School สิงค์โปร์ เยี่ยมชม ศวพก.

         ผู้นำเยาวชนและอาจารย์จาก Bukit Panjang High School ประเทศสิงค์โปรจำนวน 34 คน กำหนดจะเข้าเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยการเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2548 เวลา 14.30-16.00 น. โดยมีคุณจตุรงค์ พวงมณีเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและให้การรับรอง


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  22 พฤศจิกายน 2548
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.