แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุมสัมมนา ศวทก. ประจำปี 2557

         ศูนย์วิจัยระบบทรัพยาการเกษตร (ศวทก.)จะจัดประชุมสัมนาประจำปี 2557 ขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน-ระดมความเห็น เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาในการบูรณาการงานด้านการศึกษา วิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอัตลักษณ์ของ ศวทก. ที่ตอบสนองความต้องการและตอบโจทย์ประเด็นปัญหาของชุมชนและสังคม สร้างความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้

โดยการประชุมทางวิขาการในวันที่่ 24 ก.ค. 2557 จะมีการนำเสนอผลงานการวิจัย การศึกษา และงานบริการวิชาการสู่สังคมในปีที่ผ่านมา มีการเสวนาระหว่างตัวแทนชุชนและตัวแทน อปท. ที่ทาง ศวทก ได้เข้าไปร่วมดำเนินการส่งเสริมขับเคลื่อนให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาของชุมชนในมิติต่างๆ เพื่อในไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย และแนวทางการริการวิชาการที่จะีส่วนสร้างเสริมความมั่นคงการดำรงชีพของชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกำหนดการประชุมฯ ได้จากลิงค์ด้านล่าง 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  17 กรกฎาคม 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.