แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ComMod Pilot Network of Excellence in Zoonotic Diseases Surveillance

        ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายแนวคิด Companion modelling และฝึกปฏิบติการนำไปปรับใช้กับประเด็น Improving surveillance system of the AI in Vietnam เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรด้าน Public Health and Animal Health sectors ในเวียดนาม โดยจัดขึ้นที่ National Institute of Hygiene and Epidemiology (NIHE) กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ผลจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจระบบ Surveillance ของ AI มากขึ้น สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และบทบาทต่างๆ รวมทั้งสามารถระบุประเด็นปัญหาและนำไปสู่การวางแผนเพื่อปรับปรุงระบบฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปสู่การวางแผนงานด้านวิจัยและพัฒนาร่วมกันของทั้งสององค์กร


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  1 เมษายน 2557
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.