แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรฝึกอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมี Miss Chung Nguyen Thi, Miss Pham Thuyen Thi และ Mr. Uy Tran Cao ได้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น ให้กับอาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงและเป็นการพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารกับชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  26 กันยายน 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.