แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การสัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556

         ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร(ศวทก.) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด "สัมมนาวิชาการ ศวทก. ประจำปี 2556" โดยมี คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร เข้าร่วมสัมมนา เพื่อประมวลภาพรวมการดำเนินการและผลงานของ ศวทก. ในรอบปี โดยเปิดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิเคราะห์สถานภาพของ ศวทก. ณ ปัจจุบัน และกำหนดทิศทางและแผนดำเนินงานการศึกษาวิจัยและการบริหารในอนาคต เสริมสร้างมาตรฐานการดำเนินงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัย การบริหาร เพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรในอนาคตโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยของ ศวทก. และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการระบบเกษตรให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมนคร ณ ลำปาง ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  20 กรกฎาคม 2556
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.