แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชุมหารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร

        เนื่องด้วยชุดโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กาลังดาเนินการวางแผนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสาหรับปีที่ 2 ทางศูนย์ประสานงานวิจัย ชุดโครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” จึงได้เชิญ รศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช และ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ เข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายและการตัดสินใจต่างๆ และเพื่อสร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ขึ้นในประเทศไทย ดังกล่าวในวันที่ 16 ตุลาคม ศกนี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  16 ตุลาคม 2555
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.