แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ทีมวิจัยชุมชนดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ

         ทีมวิจัยชุมชนจากโครงการ "แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำแม่สาบ" ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จำนวน 30 คน ศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษ ณ สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร ม.ช. วันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 -16.30 น.


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  15 มิถุนายน 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.