แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคนิคทางชีววิธีเพื่อการจัดการศัตรูพืช"

        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทำโครงการ "การจัดการศัตรูพืชแบผสมผสานเพื่อผลิตพืชอาหารปลอดภัยในตำบลแม่แรม" โดย นายจตุรงค์ พวงมณี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เทคนิคทางชีววิธีเพื่อการจัดการศัตรูพืช" ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  15 มิถุนายน 2554
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.