แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาทักษะการจัดการและดูแลแปลงพืชผลทางการเกษตร

        งานประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับบริษัทฮอทิเจนเนติคส์รีเสิร์ช (เอส อี เอเชีย) จัดฝึกอบรมโครงการ "การพัฒนาทักษะและการจัดการแปลงพืชผลการเกษตร ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2553 และวันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 พร้อมนี้ได้เรียนเชิญนายจตุรงค์ พวงมณี เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในด้านการจัดการดูแลแปลงปลูกพืชผลทางการเกษตรแก่พนักงาน


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  17 กันยายน 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.