แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง บรรยายพิเศษในการประชุมระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 6

         อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ ที่ปรึกษา ศวพก. ได้รับเชิญในการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ในการประชุมสัมมนาวิชาการ "ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6: ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดล้อม" ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเจบีหาดใหญ่ จ.สงขลา (สามารถดูเนื้อหาการบรรยายได้จากลิงค์ด้านล่าง)


 
 
 
 
 
 
   


        
       วันที่  16 สิงหาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.