แนะนำ ศวทก
วิสัยทัศน์
ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบธุรกิจเกษตร
หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการวิชาการ
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
สารสนเทศภายใน
ระบบบริการศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
สัมมนาวิชาการ ศวทก.
   

เว็บไซต์เชื่อมโยง :
เครือข่ายระบบเกษตร
เครือข่ายเกษตรยั่งยืน
เครือข่ายธุรกิจเกษตร
รวมเว็บสัมนาวิชาการ
   


update

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ASIMMOD2007
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.ลำปาง นำเกษตรกรอาสาดูงานการผลิตผักปลอดภัย

        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นำเกษตรกรอาสาที่เป็นผู้นำในการรวมกลุ่มการผลิตพืชผักปลอดภัยจำนวน 50 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมในโครงการศุนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเกษตรพอเพียง ประจำปี 2553 มาดูงานด้านระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย และแนวคิดในเรื่องของการจัดทำระบบตลาดและจุดจำหน่ายผัก ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วนวันที่ 6 มีนาคม 2553 โดยมีนายจตุรงค์ พวงมณี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร


 
 
 
 
 
 
 
 


        
       วันที่  8 มีนาคม 2553
 ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.