การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบน  
เกษตรยั่งยืน | เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน |
หน้าหลัก
  ................................................................................................
ขอบเขตการวิจัยและนักวิจัย

...............

กลับหน้าเกษตรที่ลุ่ม

 

 

 

ลักษณะของพื้นที่และสภาพการผลิตภาคเหนือตอนบนดังนี้
บ้านทุ่งหล่าย ต. วอแก้ว อ. ห้างฉัตร จ. ลำปาง
บ้านแหง และ บ้านฮ้อ ต. ร้องเห็ด อ.งาว จ. ลำปาง
บ้านอุมลอง ต. สมัย อ. สบปราบ จ. ลำปาง
บ้านนาเวียง ต. ท่าผา อ. เกาะคา จ. ลำปาง
บ้านเกี๋ยงคำ ต. ห้วยซ้อ อ. เชียงของ จ. เชียงราย
บ้านครึ่งเหนือ ต. ครึ่ง อ.เชียงของ จ. เชียงราย
บ้านสบเปา ต. แม่เปา อ. พญาเม็งราย จ. เชียงราย
บ้านเกี๋ยง ต. แม่ลอย อ. เทิง จ. เชียงราย
บ้านหนองแรดกลาง ต. หนองแรด อ. เทิง จ. เชียงราย
บ้านดอยอิสาน ต. อ่างทอง อ. เชียงคำ จ. พะเยา
บ้านเปื๋อยเปียง ต. หย่วน อ. เชียงคำ จ. พะเยา
บ้านต๊ำม่อน ต. บ้านต๊ำ อ. เมือง จ. พะเยา
บ้านสร้อยศรี, บ้านสร้อยศรีพัฒนา ต. จุน อ. จุน จ. พะเยา
บ้านห้วยยางขามเหนือ ต. ห้วยยางขาม อ. จุน จ. พะเยา
บ้านใหม่สันกลาง ต. สันโค้ง อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา
บ้านเหมืองล้อม ต. ดอกคำใต้ อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา
................................................................................................
ลักษณะด้านเศรษฐกิจของข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือตอนบน
เครือข่ายเกษตรกรข้าวนาน้ำฝน
 
................................................................................................ 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงข้าวนาน้ำฝน
สภาพนิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนในภาคเหนือ (สไลด์)
สภาพนิเวศเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนบน (สไลด์)
................................................................................................
   
    ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่ลุ่ม

 

| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี | หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th