หน้าแรก
 ระบบเกษตรยั่งยืน
 ระบบสนับสนุนการตัดสิน      ใจทางเกษตร
 ระบบธุรกิจเกษตร
 หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
 ผลงานวิจัย
 หลักสูตรปริญญาโท
 บุคลากร
 นักศึกษา
 สารสนเทศภายใน ศวพก.
 งานบริการวิชาการและ     ถ่ายทอดเทคโนโลยี
 


ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร

งานด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร เน้นการใช้แนวทางเชิงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับแปลง ฟาร์ม ลุ่มน้ำจนถึงระดับภาค เทคโนโลยีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้แก่

   ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information Systems)

   แบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ (Modeling and Simulation)

ขีดความสามารถของ ศวพก.

หน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตรของ ศวพก ดำเนินงานใน ลักษณะสหสาขาวิชา ประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทันสมัย พร้อมที่จะทำงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ :

  • ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนและจัดการทางการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ
  • ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เฉพาะของผู้ใช้
  • วิเคราะห์และประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูกโดยผสมผสานการวิเคราะห์ข้อ มูลระยะไกลเข้ากับ GIS
  • ประมาณการณ์ผลผลิตพืช และประเมินทางเลือกในการจัดการพืชโดยใช้แบบจำลอง พืชและการจำลองสถานการณ์ร่วมกับระบบข้อมูลเชิงพื้นที่
  • การประยุกต์ใช้แบบจำลองลุ่มน้ำในการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก
  • การติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร
  • ให้คำแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานด้านการเกษตรและการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

 


   
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th