สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่
 
หน้าแรก
 ระบบเกษตรยั่งยืน
 ระบบสนับสนุนการตัดสิน      ใจทางเกษตร
 ระบบธุรกิจเกษตร
 หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
 ผลงานวิจัย
 หลักสูตรปริญญาโท
 บุคลากร
 นักศึกษา
 สารสนเทศภายใน ศวพก.
 งานบริการวิชาการและ     ถ่ายทอดเทคโนโลยี
     
 
งานประชุมสัมมนาวิชาการภายในศวพก.ประจำปี 2546

สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.

บทความทางวิชาการที่นักวิจัยของ ศวพก. เสนอในการประชุมทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายงานการสัมมนา (Proceeding) และสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ผู้ใช้สามารถสืบค้นบทความ ตามประเภทสิ่งตีพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง และคำสำคัญ

ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยระบบเกษตร

ฐานข้อมูลรายงานการวิจัยใน Agricultural Systems Working Paper ของ ศวพก. วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติเกษตรศาสตร์เชิงระบบ และบทความในรายงานการสัมมนาระบบการทำฟาร์มแห่งชาติ ครั้งที่ 1-10 ผู้ใช้สามารถสืบค้นจากบทความ ตามประเภทสิ่งตีพิมพ์ ชื่อผู้แต่ง คำสำคัญ และสิ่งตีพิมพ์ ผลการสืบค้นมีทั้งบทคัดย่อและเอกสาร

โปสเตอร์

ผลงานทางวิชาการในรูปของโปสเตอร์ที่นักวิจัยของ ศวพก. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือนิทรรศการทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป

ซอฟต์แวร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ ศวพก. พัฒนาขึ้นในหน่วยวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

แผนที่

แผนที่เฉพาะเรื่องทางการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติที่ ศวพก. ผลิตขึ้นภายใต้โครงการวิจัยต่างๆ


ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.