สิ่งตีพิมพ์ของ ศวพก.| ฐานข้อมูลวิจัยระบบเกษตร| โปสเตอร์ | ซอฟต์แวร์| แผนที่
 
หน้าแรก
 ระบบเกษตรยั่งยืน
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
     ทางเกษตร
 ระบบธุรกิจเกษตร
 หน่วยสนับสนุนงานวิจัย
 ผลงานวิจัย
 หลักสูตรปริญญาโท
 บุคลากร
 นักศึกษา
 สารสนเทศภายใน ศวพก.
 งานบริการวิชาการและ
     ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์
   
  องค์ความรู้ชุดดินไทย (ดินไทย)
   
 

ระบบสนับสนุนการวางแผน การจัดการทรัพยากรเพื่อ การเกษตรและบริการ(รสทก.)

| คำอธิบายโปรแกรม |

   
  ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ทรัพยากรดินบนอินเตอร์เน็ต
(ดินล้านนา - WebGIS)
   
  ระบบสนับสนุนการสำรวจดินบนที่สูง
   
  ระบบสนับสนุนการสำรวจละการวางแผนการใช้ที่ดินบนที่สูง
   
  ะบบเรียกใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์การผลิตทุเรียนและมังคุด
     
 

โปรแกรมจำลองผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำโขง

     
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจผลิตพืชในระดับท้องถิ่น (ท้องทุ่งไทย)
     
 

"http://www.trf.or.th" ระบบเวปและฐานข้อมูลเวปไซต์ สกว. กลาง

| บทคัดย่อ & เวปไซต์ |

   
 

"AgZone 2.0" ระบบสนับสนุนการจัดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

     
 

"SoilMan 1.0" ระบบสนับสนุนการจัดการดินปัญหา

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติบนที่สูง "สพทส. 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน "SoilView 2.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบเรียกใช้ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน "LandPlan 3.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบเรียกประเมินคุณภาพที่ดินเพื่อการเพาะปลูก "LandSuit 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านพัฒนาที่ดิน "ConsPlan 2.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบเรียกใช้ข้อมูลการชะล้างพังทลายดิน "ErosView 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบสนับสนุนการกำหนดเขตปลูกพืชเศรษฐกิจ "AgZone 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบข้อมูลระดับชุดดิน "ThaiPedon 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าว "โพสพ 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

ระบบประมาณการผลผลิตอ้อยในพื้นที่ขนาดใหญ ่ "อ้อยไทย ๑.๐"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

โปรแกรมการจัดการข้อมูลภูมิอากาศ "WeaData 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

โปรแกรมการจัดการข้อมูลงานทดลอง "ExpData 1.0"

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |

   
 

"เอราวัณ ๑.๐" และระบบฐานข้อมูลโรงงานน้ำตาลราชสีมา

| บทคัดย่อ & เอกสารฉบับเต็ม |ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร(ศวพก.), คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-221275 แฟ็กซ์ 053-210000 Homepage: http://mccweb.agri.cmu.ac.th
.