ผลงานวิจัยระบบเกษตรที่ดอนอาศัยน้ำฝน  
| หน้าแรก | หน้าเกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 

 

 

 

 

ค้นหางานวิจัย >>
...................................................................................................................................................................
 
สิ่งตีพิมพ์
   
บทความ
   
โปสเตอร
..................................................................................................................................................................
 
  สิ่งตีพิมพ์ :::    
  การประเมินอัตราซ้ำของลักษณะเศรษฐกิจในมะม่วงแก้ว (ABSTRACT) (77 kb)
  กลยุทธการจัดการเพื่อขยายพันธุ์มะม่วงแก้วสายต้นดี (ABSTRACT) (71 kb)
  การประเมินสัดส่วนความแปรปรวนทางพันธุกรรมของลักษณะทางเศรษฐกิจมะม่วงแก้ว (131 kb)
  การขยายพันธุ์อย่างมีส่วนร่วมของมะม่วงแก้วสายต้นดี (139 kb)
  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการปรับปรุงข้าวนาน้ำฝน
  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินในการผลิตพืชสำคัญในภาคเหนือตอนบน (160 kb)
  วิธีการและผลการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัยข้าวโพดในประเทศไทย (175 kb)
  นโยบายของรัฐและผลต่อการผลิตข้าวโพดในประเทศไทย (198 kb)
  การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านระบบอาหารของภูมินิเวศน์ภาคเหนือ (341 kb)
  Plant genetic resources conservation and development in Thailand: Food crop (144 kb)
   
 
 
    บทความ :::  
  พืชตระกูลถั่วบำรุงดินในระบบเกษตรผสมผสานที่มีมะม่วงแก้วเป็นพืชหลักบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน
  การศึกษาคุณภาพของต้นตอมะม่วง (73 kb)
  การขยายพันธุ์มะม่วงพันธุ์คัดชนิดต่างๆ (68 kb)
   
  .................................................................................................................................................................................กลับสู่ด้านบน
 
    โปสเตอร์ :::  
  เกษตรกรรมทางเลือกแบบยั่งยืนสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝนระบบเกษตรผสมผสานที่มีมะม่วงแก้วเป็นพืชหลัก (1,820 kb)
  การคัดเลือกมะม่วงแก้วสายต้นดีสำหรับที่ดอนอาศัยน้ำฝน (1,112 kb)
  การคัดเลือก การพัฒนาและการขยายพันธุ์มะม่วงอุตสาหกรรมสายพันธุ์ดีที่ปรับตัวแล้วบน ที่ดอนอาศัยน้ำฝน : กรอบการศึกษ (340 kb)
   
 
   
 
   
| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th