ผลงานวิจัยระบบเกษตรชานเมือง  
| หน้าแรก | หน้าเกษตรยั่งยืน| เกษตรบนที่สูง | เกษตรบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน| เกษตรที่ลุ่ม | เกษตรชานเมือง | ผลงานวิจัย | งานบริการวิชาการ | เครือข่ายเกษตรยั่งยืน | |
 

 

 

 

 

ค้นหางานวิจัย >>
...................................................................................................................................................................
 
สิ่งตีพิมพ์
   
บทความ
   
โปสเตอร
..................................................................................................................................................................
 
  สิ่งตีพิมพ์ :::    
  การพัฒนาสุขภาพประชาชาติไทยโดย " การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารคุณภาพ : ระบบและกระบวนการผลิต ผักปลอดสารพิษในจังหวัดเชียงใหม่ "
  Biodiversity and sustainable intensifiction for smallholders in the peri-urban of northern Thailand (78 kb)
   
 
 
    บทความ :::  
  การพัฒนาระบบวนเกษตรแบบสวนรอบบ้าน (80 kb)
   
  .................................................................................................................................................................................กลับสู่ด้านบน
 
    โปสเตอร์ :::  
  ระบบการผลิตผักไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (255 kb)
  ปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศทนร้อนชนิดผลเล็ก (215 kb)
   
 
   
 
   
| หน้าหลัก | ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ | ระบบธุรกิจเกษตร| ระบบเกษตรยั่งยืน | ผลงานวิจัยศวพก | งานบริการวิชาการศวพก. | หลักสูตรปริญญาโท | คณะเกษตรศาสตร ์| มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |

 

ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร, คณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศั์พท์ 053-221275 โทรสาร 053-210000 Homepage: http://www.mcc.cmu.ac.th