สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phetchabun(Pe)      เพชรบูรณ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
518743  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-17  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
17.00  
ชื่อชั้นดิน  
A  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Ochric epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
63.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
22.90  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
13.90  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
4.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
17.30  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
25.70  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
15.80  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
2.10