สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phetchabun(Pe)      เพชรบูรณ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
518744  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
17-37  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
17.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
37.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bt1  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Argillic horizon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
64.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
15.40  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
19.80  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
1.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
3.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
17.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
28.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
13.40  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
1.80