สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phetchabun(Pe)      เพชรบูรณ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
518747  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
93-150  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
93.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
150.00  
ชื่อชั้นดิน  
Btc  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Argillic horizon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
50.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
23.20  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
25.90  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
9.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
6.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
11.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
15.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
8.50  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนเหนียวปนทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียวปนกรวดหยาบ  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
3.50