สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Phetchabun(Pe)      เพชรบูรณ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
518745  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
37-73  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
37.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
73.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bt2  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Argillic horizon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
47.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
18.90  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
33.90  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
1.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
4.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
12.50  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
20.20  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
8.50  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนเหนียวปนทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียวปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
3.80