สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Taphan Hin(Tph)      ตะพานหิน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3/14808  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
116-140  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
116.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
140.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.05  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
19.70  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
32.50  
คาร์บอนในดิน (%)  
.53  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
8.70  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
3.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
12.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
17.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
50.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
98.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
225.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล