สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Taphan Hin(Tph)      ตะพานหิน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3/14806  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
47-82  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
47.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
82.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.20  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.95  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
19.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
49.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.70  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
10.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
3.90  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
14.60  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.70  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
20.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
15.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
50.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
94.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
191.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล