สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Taphan Hin(Tph)      ตะพานหิน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3/14809  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
140-160+  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
140.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
160.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.40  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.80  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
17.30  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
32.50  
คาร์บอนในดิน (%)  
.59  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
9.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
3.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.15  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
12.75  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.10  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
17.85  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
13.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
52.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
98.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
71.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
137.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล