สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Taphan Hin(Tph)      ตะพานหิน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3/14804  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-18  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
18.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
35.30  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
81.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.23  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
8.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.90  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
11.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
4.60  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
11.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
65.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
98.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
72.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
539.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล