สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ranot(Ran)      ระโนด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
DN-7301  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
35-74  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
35.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
74.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.35  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.20  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
128.70  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.00  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
19.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
3.80  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
27.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
30.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
25.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
40.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
89.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
1617.00