สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ranot(Ran)      ระโนด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
DN-7302  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
74-125  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
74.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
125.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
6.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
6.05  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
185.90  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.02  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
4.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
21.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
5.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
31.80  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
3.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
35.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
27.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
45.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
90.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
2578.00