สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ranot(Ran)      ระโนด
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
DN-7300  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
15-35  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
15.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
35.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.75  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.65  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
89.70  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.18  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
11.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
1.60  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
17.00  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
31.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
14.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
26.10  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
53.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
686.00