สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ban Chong(Bg)      บ้านจ้อง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-480  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
96-130+  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
96.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
130.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.70  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
49.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.40  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.50  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.40  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
11.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
12.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
22.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
12.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
11.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
11.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล