สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ban Chong(Bg)      บ้านจ้อง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-477  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-15/17  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
17.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.30  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
4.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
140.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.54  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
2.10  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
4.30  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.90  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
19.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
11.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
33.30  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
37.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
22.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
29.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล