สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Ban Chong(Bg)      บ้านจ้อง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-478  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
15/17-65  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
17.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
65.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.50  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
55.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.84  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.70  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
1.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
16.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
9.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
20.90  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
20.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
12.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
12.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล