สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chumphon Buri(Cph)      ชุมพลบุรี
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
20.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.25  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.30  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
7.30  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
40.50  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.08  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
1.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
2.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
8.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
10.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
7.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
69.20  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
28.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
20.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
156.80  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล