สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chumphon Buri(Cph)      ชุมพลบุรี
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
-9  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-20  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
20.00  
ชื่อชั้นดิน  
A  
ชั้นดินวินิจฉัย  
-  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
47.90  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
41.40  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
10.70  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
5.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
27.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
15.40  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
1.40