งานวิจัยของศวพก.

ศวพก. เน้นการใช้แนวทางเชิงระบบในการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร พัฒนาองค์ ความรู้และวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและของ ภูมิภาค โดยใช้การประสานงานของนักวิชาการในกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติต่างสาขาและ กลุ่มสังคมศาสตร์ในหลายเรื่อง โดยแยกเป็นหน่วยวิจัยหลัก 3 หน่วย คือ

ระบบเกษตรยั่งยืน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนและพัฒนาทางเกษตร
การบริหารและจัดการธุรกิจเพื่อชุมชน


| หน้าหลัก ศวพก.| วิสัยทัศน์ ศวพก .| ระบบเกษตรยั่งยืน |ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร | ระบบธุรกิจเกษตร |
หลักสูตรเกษตรศาสตร์เชิงระบบ
| หน่วยสนับสนุนงานวิจัย | เครือข่ายระบบเกษตร | สืบค้นข้อมูล |ผลงานวิจัย | ข่าวสาร |