สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chai Badan(Cd)      ชัยบาดาล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4022227.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
90-140+  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
90.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
140.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
ไม่มีข้อมูล  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
คาร์บอนในดิน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
ไม่มีข้อมูล  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
ไม่มีข้อมูล  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
ไม่มีข้อมูล  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล