สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Chai Badan(Cd)      ชัยบาดาล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4022225.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
40-61  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
40.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
61.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
7.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.90  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
.10  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
คาร์บอนในดิน (%)  
.86  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
42.80  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
4.20  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.30  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
47.60  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
5.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
53.40  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
49.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
111.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
96.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
89.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
47.60  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล