สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011109.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
63-105  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
63.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
105.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
7.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
7.00  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.90  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
156.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.05  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
14.30  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
6.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
2.60  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
23.70  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
23.90  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.80  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
50.80  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
99.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
23.70  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล