สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Bang Phae(Bph)      บางแพ
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4011108.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
40-63  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
40.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
63.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
7.70  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
7.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
2.20  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
156.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
.12  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
51.70  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
7.10  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
2.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
61.60  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
.00  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
61.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
12.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
40.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
100.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
100.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
61.60  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล