สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sakon(Sk)      สกล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-243  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
10-33  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
10.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
33.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.60  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.30  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
.31  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
5.50  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
64.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
1.00  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
2.90  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.60  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.20  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
4.80  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
9.80  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
14.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
13.00  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
63.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
37.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
33.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
13.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล