สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Sakon(Sk)      สกล
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
P-242  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-10  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
10.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.90  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
5.10  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
1.23  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.80  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
155.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
4.68  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
7.80  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
2.50  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.40  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.20  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
10.90  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
14.30  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
25.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
23.50  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
213.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
46.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
43.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
75.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล