สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Uttaradit(Utt)      อุตรดิตถ์
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
3-14880  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-11  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
11.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
3.85  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.60  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
40.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
61.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.06  
ไนโตรเจน (%)  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.20  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.40  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.10  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.50  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
5.20  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
18.40  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
23.60  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
15.70  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
44.70  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
33.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
22.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
343.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล