สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Trang(Tng)      ตรัง
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
Pg-4  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-9  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
9.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
5.00  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
4.75  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
3.60  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
126.00  
คาร์บอนในดิน (%)  
2.28  
ไนโตรเจน (%)  
.38  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
3.40  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
1.00  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.30  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
.40  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
5.10  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
12.20  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
17.30  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
10.20  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
43.40  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
50.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
29.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
ไม่มีข้อมูล  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
441.00