สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางเคมีแต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Thanyaburi(Tan)      ธัญบุรี
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
33819.00  
ความลึกชั้นดิน  (ซม.)  
0-7  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง   (ซม.) 
7.00  
ความเป็นกรดด่างวัดในน้ำ  
4.10  
ความเป็นกรดด่างวัดใน KCL  
3.50  
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตในดิน(ppm)  
ไม่มีข้อมูล  
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm)  
15.00  
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm)  
362.70  
คาร์บอนในดิน (%)  
3.07  
ไนโตรเจน (%)  
.27  
ไอออนบวกของแคลเซียม (cmol/kg)  
9.09  
ไอออนบวกของแมกนีเซียม (cmol/kg)  
8.19  
ไอออนบวกของโพแทสเซียม (cmol/kg)  
.93  
ไอออนบวกของโซเดียม (cmol/kg)  
3.10  
ปริมาณไอออนบวกรวม (cmol/kg)  
21.31  
ปริมาณกรดที่สกัดได้ (cmol/kg)  
25.37  
ปริมาณไอออนรวมทั้งหมด (cmol/kg)  
46.68  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC ของดิน)  
26.48  
ความจุไอออนบวกที่แลกเปลี่ยนได้ (CEC 100g)  
41.60  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดิน (%)  
80.00  
ความอิ่มตัวด้วยด่างของดินจากการคำนวณ  (%) 
46.00  
ผลรวมระหว่างปริมาณไอออนรวมกับไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์  
ไม่มีข้อมูล  
ความนำประจุไฟฟ้าของดิน (micromho/cm) ที่ 25 ซม.  
3420.00  
ไอออนของอะลูมิเนียมโพแทสเซียมคลอไรด์ (cmol/kg)  
ไม่มีข้อมูล