สถานีอุตุนิยมวิทยา (ตำแหน่งสถานีจาก Google Maps)

รหัสสถานี สถานที่ติดตั้ง ข้อมูลสภาพอากาศ
CM01 สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM02 สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 1 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM03 สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 2 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM04 สวนส้มสิทธวงศ์ 1 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM05 สวนส้มสิทธวงศ์ 2 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM06 สวนส้มปู่หมื่น 1 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM08 สวนส้มปู่หมื่น 3 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM10 สวนส้มปู่หมื่น 5 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM11 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM13 สวนลำไย คุณไพรัช เทียนทอง บ้านแพ้ว แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM14 สวนลำไย คุณสันติพงษ์ เอี่ยมสมบรูณ์ บ้านแพ้ว แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM15 สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM20 สวนเคหการเกษตร แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM07 ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM09 ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2 แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM12 โรงเรือนเมล่อน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี
CM21 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก แสดงข้อมูลตาราง,   แสดงข้อมูลสถานี