สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Renu(Rn)      เรณู
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4/17633  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
36-79  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
36.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
79.00  
ชื่อชั้นดิน  
Bt2  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Argillic horizon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
40.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
40.20  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
19.40  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
5.80  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
20.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
14.20  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทรายหยาบ  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนเหนียวปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
1.40