สมบัติของชุดดินจัดตั้ง

สมบัติทางฟิสิกส์แต่ละชั้นดิน
ชื่อชุดดิน :   
Tha Khun(Tkn)      ตาขุน
ชั้นดินที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
หมายเลขวิเคราะห์ดินในห้องปฏิบัติการ  
4-20775  
ความลึกชั้นดิน (ซม.) 
0-9  
ความลึกชั้นดินด้านบน   (ซม.) 
.00  
ความลึกชั้นดินด้านล่าง  (ซม.)  
9.00  
ชื่อชั้นดิน  
A1  
ชั้นดินวินิจฉัย  
Ochric epipedon  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-2.0 มม. 
69.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.002-0.05 มม. 
23.70  
% อนุภาคดินขนาด < 0.002 มม. 
7.20  
% อนุภาคดินขนาด1.0-2.0 มม. 
5.40  
% อนุภาคดินขนาด 0.5-1.0 มม. 
12.10  
% อนุภาคดินขนาด 0.25-0.5 มม. 
16.00  
% อนุภาคดินขนาด 0.10-0.25 มม. 
21.60  
% อนุภาคดินขนาด 0.05-0.10 มม.  
14.00  
เนื้อดินวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ  
ดินร่วนปนทราย  
เนื้อดินวิเคราะห์ในภาคสนาม  
ดินร่วนปนทราย  
% ความชื้นของดินขณะแห้งด้วยการผึ่งลม  
1.30